SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. GRYFITÓW
W SŁUPSKU

sobota, 5 maja 2018

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Scenariusz zajęć edukacji matemtaycznej w klasie 3


SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Edukacja matematyczna

Czas realizacji: 1h
Prowadząca: Katarzyna Kokos
Klasa:  III g (26 uczniów)
Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych.
Cele zajęć:
Cel główny:
- doskonalenie umiejętności tworzenia i rozwiązywania zadań tekstowych.
Cele operacyjne:
Uczeń:
- potrafi sprawnie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić w opracowanym zakresie
- układa zadania tekstowe według własnej inwencji – na podany temat
- tworzy treść zadania, zapisuje rozwiązanie i pełnym zdaniem podaje odpowiedź
- zgodnie współpracuje w zespole
- samodzielnie rozwiązuje karty pracy z zadaniami tekstowymi
- rozumie związki między danymi i szukanymi w danej sytuacji zadaniowej
- rozumie tekst matematyczny
Metody pracy: pogadanka, burza mózgów
 Formy pracy: indywidualna i zespołowa
Środki dydaktyczne: karty do losowania z działaniami (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), koperty z tematami zadań tekstowych, rekwizyty związane z tematyką zadań (w supermarkecie, w sklepie odzieżowym, w sklepie z zabawkami), plansza do podsumowania zajęć, karty z uśmiechniętymi i smutnymi buźkami, karty pracy – zadania tekstowe

Przebieg lekcji:
CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Powitanie uczniów
2. Przedstawienie tematu lekcji, zapisanie tematu na tablicy, zapisanie tematu zajęć przez uczniów w zeszytach.CZĘŚĆ WŁAŚCIWA
3. Podział na grupy – losowanie przez uczniów kart z działaniami (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) – podział uczniów na zespoły na podstawie wyników działań.
4. Wyłonienie kapitanów drużyn
5. Losowanie tematyki zadań tekstowych przez kapitanów
- w supermarkecie
- w sklepie odzieżowym
- w sklepie z zabawkami
6. Przedstawienie celów zadania tj.
- stworzenie treści do zadania do otrzymanego tematu
- przygotowanie rozwiązania
- zapisanie odpowiedzi
7. Wspólne przypomnienie zasad zgodnej wspołpracy w grupie
8. Przedstawienie rekwizytów przydatnych do pracy każdej z grup
9. Praca zespołowa – układanie treści zadań na podstawie otrzymanych tematów oraz rekwizytów („w supermarkecie”, „w sklepie odzieżowym”, „w sklepie z zabawkami”)
10. Prezentacja prac przez zespoły oraz wspólne omówienie zadań i sprawdzenie poprawności ich wykonania
11. Umieszczenie treści zadań, rozwiązań (obliczeń) i odpowiedzi na tablicy
12.  Rozwiązanie kart pracy – wklejenie prac do zeszytów

CZĘŚĆ KOŃCOWA
13. Podsumowanie lekcji: co najbardziej podobało wam się na dzisiejszych zajęciach? Czego się nauczyliśmy?
14. Ocena zajęć – umieszczenie wesołej lub smutnej buźki przez każdego ucznia na tablicy  – odpowiedź na pytanie: czy zajęcia mi się podobały, były dla mnie interesująe?
15. Zakończenie lekcji, podziękowanie uczniom.