SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. GRYFITÓW
W SŁUPSKU

czwartek, 19 maja 2016

Program zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uzdolnionych matematycznie w klasie pierwszej

AUTOR : Dorota Dankowska

 Polubić matematykę 

„Ważne by nigdy nie przestać pytać!”-  Albert Einstein

Założenia programu
Program został napisany  z myślą o uczniach klas pierwszych szkoły podstawowej wykazujących zainteresowanie edukacją matematyczną i  zdolności w tym kierunku. Przeznaczony jest do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych wymiarze 1 godziny tygodniowo.
Ważnym zadaniem dla nauczyciela jest:
·       wspomaganie rozwoju uczniów uzdolnionych;
·       kształtowanie ich zdolności poznawczych,
·       kształtowanie postaw twórczych.

Innowacyjne założenie programu odchodzi od tradycyjnych sposobów nauczania, a proponuje wspieranie aktywności dziecka poprzez zachęcanie do czynnego działania, stawiania pytań, przeprowadzenia prostych doświadczeń, prowadzenie obserwacji i zabawę. Dziecko samo dochodzi do określonych spostrzeżeń i próbuje wyciągać wnioski, zadaje pytania i szuka odpowiedzi.

Cele programu:
·       rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz postawy twórczej uczniów.
·       rozwijanie spostrzegawczości
·       umacnianie wiary we własne siły
·       kształcenie umiejętności logicznego myślenia.
·       Rozwijanie intuicji matematycznej
·       kształtowanie aktywności matematycznej;
- dostrzeganie i wykorzystywanie analogii,
- schematyzowanie,
- definiowanie,
- dedukowanie i redukowanie,
- kodowanie, konstruowanie i racjonalne stosowanie języka symbolicznego.

Sposoby realizacji
Zajęcia pozalekcyjne nie powinny przypominać zajęć szkolnych. Mają sprawiać przede wszystkim przyjemność, wzbudzać pozytywne emocje i tym samym wspierać aktywność matematyczną uczniów i zaspokajać ich naturalne potrzeby psychofizyczne. Dlatego też proponuję stosować głównie metody zabawowe i turniejowe. Należą do nich wszelkiego rodzaju gry dydaktyczne, planszowe, kości, karty, domino, klocki oraz gry komputerowe.

Konstrukcja programu
Program zawiera 6 zagadnień tematycznych, w obrębie których realizowane są szczegółowe cele zajęć. Przy każdym zagadnieniu umieszczono liczbę godzin przeznaczonych na realizację oraz szczegółowe sposoby realizacji danego zagadnienia.

Ocenianie i ewaluacja
Treści programowe zajęć pozalekcyjnych nie podlegają ocenie szkolnej przewidzianej w WSO. Proponuję, aby uczniowie zbierali przez cały rok punkty osiągnięć przewidziane za wykonanie poszczególnych zadań. Na zakończenie pracy z programem przewiduję  dyplomy uznania dla każdego ucznia oraz nagrodę dla ucznia, który uzbierał największą liczbę punktów. Ten uczeń otrzymuje tytuł  „Mistrz Matematyki”
Po każdym dziale przewidziana jest praca samodzielna sprawdzająca poziom umiejętności. Liczba punktów uzyskanych w takiej pracy dopisywana jest do sumy wszystkich punktowanych zadań.

Zagadnienia programowe

Lp.
Liczba godzin
Tematyka zajęć
Cele operacyjne
Sposoby realizacji
1.
6
Jestem spostrzegawczy. Ćwiczenia i zabawy doskonalące koncentrację i spostrzegawczość
Uczeń:
- dostrzega różnice na obrazkach;
- zapamiętuje i odtwarza układy figur, liczb;
- klasyfikuje zbiory pod względem jednej, dwóch i trzech cech,
- konstruuje dowolne figury z innych figur;
- rozwiązuje łamigłówki i zagadki;
- wyszukuje niepasujące elementy
- dostrzega ciągi logiczne, zależności i stosuje prawidłowości.

·  Gry i zabawy dydaktyczne; klocki Moroza, karty, tangramy
·  Gry komputerowe
·  Zabawy towarzyskie
·  Zadania problemowe
2.
6
Bawię się liczbami. Ćwiczenia i działania na liczbach w zakresie 10
Uczeń:
- rozumie pojęcie liczby w trzech aspektach;
- porównuje liczby;
- Wykonuje działania na liczbach( dodawanie i odejmowanie)
- układa ciągi logiczne i dostrzega zależności;
- poszukuje strategii liczenia
-układa łamigłówki dla kolegów
- wykonuje obliczenia na czas

·  Gry i zabawy: gra w kości, domino itp karty
·  Gry komputerowe
·  Kursy multimedialne
·  Konkursy
3.
7
Rozwiązuję zadania i zagadki.
Układanie i rozwiązywanie zadań rozmaitych.
Uczeń:
- rozumie strukturę zadania.
- dobiera i układa właściwe pytanie do zadania.
- ilustruje zadanie
- uzupełnia dane w zadaniu;
- przekształca zadanie
- rozwiązuje zadania nietypowe;
- poszukuje różnych możliwości rozwiązań
- układa zagadki, łamigłówki dla kolegów,
- rozwiązuje zadania z kangurkiem
- projektuje tor zadaniowy dla kolegów

·  Karty zadaniowe
·  Zabawy tematyczne
·  Manipulacja matematyczna
·  Gry i zabawy multimedialne
·  Konkursy i turnieje

4
4
Myślę logicznie
Rozwiązywanie zadań sudoku

Uczeń:
- zostrzega zależności liczbowe
- poznaje zasady sudoku
- rozwiązuje sudoku łatwym stopniu trudności
- podejmuje próbę rozwiązywania sudoku o średnim stopniu trudności
·  Karty sudoku
·  Gra komputerowa sudoku
4
5
Liczę do 100.
Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego
Uczeń:
- dodaje i odejmuje w zakresie 20
- Poszukuje różnych strategii liczenia.
- Prezentuje swoje strategie
·  Zabawy dydaktyczne,
·  Karty pracy
·  Gry komputerowe
·  Gry planszowe
·  Gry w karty
5
2
Jestem mistrzem matematyki
Zabawy turniejowe z wykorzystaniem kształconych umiejętności
Uczeń:
- wykonuje zadania turniejowe
·  Turniej matematyczny