SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. GRYFITÓW
W SŁUPSKU

czwartek, 17 maja 2018

Komiksy i narzędzia TIK

Zajęcia języka polskiego można uatrakcyjnić korzystając z różnych narzędzi TIK. Dzieci lubią poznawać i uczyć się czegoś nowego, a świat cyberprzestrzeni daje nam nieograniczone możliwości.

Podzielę się dzisiaj pomysłem na realizację zajęć zintergrowanych: ed. polonistyczna, ed. plastyczna , ed komputerowa.  Zajęcia te odbywały się wokół tematu "Podróż do Krakowa". Oczywiście była to podróż wirtualna, bowiem Kraków  oddalony jest od nas o setki kilometrów. Dzieci poznawały zabytki i legendę "Legenda o smoku wawelskim".

CZYTAJ DALEJ ....

poniedziałek, 14 maja 2018

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED TESTEM- KLASA 3 – EDUKACJA POLONISTYCZNA


Imię i nazwisko.......................................................... klasa ................
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED TESTEM – EDUKACJA POLONISTYCZNA
1. Przeczytaj uważnie tekst i wpisz brakujące litery: u, ó, rz, lub ż.
Wiosna to piękna pora roku. K....ewy i d....ewa pokryly się świe....ą zielenią. Mr....wki wyszły z zimowych kryj....wek. Ptaki powr....ciły z ciepłych kraj.....w.  K...yś wytycza g....ądki w ogr....dk...... Ma....enka sieje na nich og.....rki, ....odkiewkę i b....raki.
- podkreśl w tekście 3 rzeczowniki w liczbie mnogiej.
- wypisz z tekstu 2 wybrane czasowniki:  ......................................., ................................................
- wypisz z tekstu 3 przymiotniki: ...................................., .........................................., ............................
2. Uzupełnij zdania dowolnymi czasownikami:
Malarz ........................ obraz.    Mama ................................... obiad.    Tomek............................ znaczki.
3. Napisz podane rzeczowniki w liczbie pojedynczej:
lody -                                                  wozy -                                                             woły –
stoły -                                                  doły -                                                              pędzle –
4. Określ rodzaj rzeczowników:
skowronek – rodzaj .........................                            kurczątko – rodzaj .................................
dom – rodzaj...................................                            kuchnia – rodzaj .....................................
5. Do podanych rzeczowników dopisz przymiotniki:
książka  - ciekawa                                            ciasto -                                                            babcia –
jabłko -                                                            słońce -                                                           cytryna –
6. Ułóż zdania z wyrazami: ołówek,  samochód.
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
7. Uporządkuj wyrazy w kolejności alfabetycznej: król, chór, kłótnia, przerwa, dojrzały, wrzos, szachy
..............................................................................................................................................................................
8. Dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym:
miękki -                                                                      smutny –
wysoki -                                                                      gruby -
szybki -                                                                       ładny –
9. Odpowiedz całymi zdaniami na pytania:
Czym zajmuje się piekarz? .................................................................................................................................................
Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie? ...................................................................................................................
Jak nazywa się ostatni miesiąc w roku? .............................................................................................................................

Opracowała: Katarzyna Kokos

piątek, 11 maja 2018

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED TESTEM- klasa 3 – EDUKACJA MATEMATYCZNA

Imię i nazwisko.......................................................... klasa ................
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED TESTEM – EDUKACJA MATEMATYCZNA
1 Zapisz cyframi liczby:
a) osiemset pięćdziesiąt siedem __________                    b) sześćset cztery __________
2 Zapisz słowami liczby:
a) 902 _____________________________________   b) 45__________________________________
3 Zapisz liczby od najmniejszej do największej.
582 , 528, 298, 878, 542, 620, 505
________________________________________
4 Oblicz sumy i iloczyny.
37 + 8 = ________ 9 ∙ 7 = ________   620 + 60 = _____
48 + 16 = ________ 3 · 8 = ________ 800 + 150 = _____
628 + 9 = ________ 4 ∙ 10 = ________ 45 + 48 = _____
5 Oblicz ilorazy. Wykonaj sprawdzenia.
25:5  = ________ Spr. ___________________              60: 2 = ________ Spr. ___________________
81 : 9 = ________ Spr. ___________________            42 : 7 = ________ Spr. ___________________
6. Wpisz w wykropkowane miejsca odpowiednie liczby.
19 +........  = 35 38 + .........  = 50      ........... + 28 = 42             12 + ...... = 60
86 – .......  = 79 ......... – 10 = 74   42 – ........ = 29        100 - ..... = 29
7.Rozwiąż zadanie:
Jednego dnia Alek przeczytał 27 stron książki o podróżnikach. Następnego dnia przeczytał o 14 stron więcej. Ile stron przeczytał Alek drugiego dnia?
Rozwiązanie: ______________________________________________
Odp.: ____________________________________________________
8. Zapisz rozwiązania. Ile czasu upłynie:
a) od 9.00 do 12.00  - ...................................................
b) od 19.50 do 21.00 - .....................................................
9. Rozwiąż zadanie:
Magda, Ela, Monika i Paulina urodziły się w tym samym roku: Magda – 9 lipca, Ela – 10 sierpnia, Monika – 14 października, a Paulina – 23 kwietnia. Zapisz imiona dziewczynek w kolejności od najstarszej do najmłodszej.
Pod imionami zapisz daty urodzenia – miesiące znakami rzymskimi.

______________ ______________ ______________ ______________

Opracowała Katarzyna Kokos

sobota, 5 maja 2018

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Scenariusz zajęć edukacji matemtaycznej w klasie 3


SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Edukacja matematyczna

Czas realizacji: 1h
Prowadząca: Katarzyna Kokos
Klasa:  III g (26 uczniów)
Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych.
Cele zajęć:
Cel główny:
- doskonalenie umiejętności tworzenia i rozwiązywania zadań tekstowych.
Cele operacyjne:
Uczeń:
- potrafi sprawnie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić w opracowanym zakresie
- układa zadania tekstowe według własnej inwencji – na podany temat
- tworzy treść zadania, zapisuje rozwiązanie i pełnym zdaniem podaje odpowiedź
- zgodnie współpracuje w zespole
- samodzielnie rozwiązuje karty pracy z zadaniami tekstowymi
- rozumie związki między danymi i szukanymi w danej sytuacji zadaniowej
- rozumie tekst matematyczny
Metody pracy: pogadanka, burza mózgów
 Formy pracy: indywidualna i zespołowa
Środki dydaktyczne: karty do losowania z działaniami (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), koperty z tematami zadań tekstowych, rekwizyty związane z tematyką zadań (w supermarkecie, w sklepie odzieżowym, w sklepie z zabawkami), plansza do podsumowania zajęć, karty z uśmiechniętymi i smutnymi buźkami, karty pracy – zadania tekstowe

Przebieg lekcji:
CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Powitanie uczniów
2. Przedstawienie tematu lekcji, zapisanie tematu na tablicy, zapisanie tematu zajęć przez uczniów w zeszytach.CZĘŚĆ WŁAŚCIWA
3. Podział na grupy – losowanie przez uczniów kart z działaniami (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) – podział uczniów na zespoły na podstawie wyników działań.
4. Wyłonienie kapitanów drużyn
5. Losowanie tematyki zadań tekstowych przez kapitanów
- w supermarkecie
- w sklepie odzieżowym
- w sklepie z zabawkami
6. Przedstawienie celów zadania tj.
- stworzenie treści do zadania do otrzymanego tematu
- przygotowanie rozwiązania
- zapisanie odpowiedzi
7. Wspólne przypomnienie zasad zgodnej wspołpracy w grupie
8. Przedstawienie rekwizytów przydatnych do pracy każdej z grup
9. Praca zespołowa – układanie treści zadań na podstawie otrzymanych tematów oraz rekwizytów („w supermarkecie”, „w sklepie odzieżowym”, „w sklepie z zabawkami”)
10. Prezentacja prac przez zespoły oraz wspólne omówienie zadań i sprawdzenie poprawności ich wykonania
11. Umieszczenie treści zadań, rozwiązań (obliczeń) i odpowiedzi na tablicy
12.  Rozwiązanie kart pracy – wklejenie prac do zeszytów

CZĘŚĆ KOŃCOWA
13. Podsumowanie lekcji: co najbardziej podobało wam się na dzisiejszych zajęciach? Czego się nauczyliśmy?
14. Ocena zajęć – umieszczenie wesołej lub smutnej buźki przez każdego ucznia na tablicy  – odpowiedź na pytanie: czy zajęcia mi się podobały, były dla mnie interesująe?
15. Zakończenie lekcji, podziękowanie uczniom.

środa, 2 maja 2018

St. Patrick’s Day - impreza na długą przerwę


Hol ozdobiony w akcenty irlandzkie: plansze z napisem, zielone balony, schamrocki, słowa- in English( Green, St.Patrick, shamrock, snake, pot of gold, rainbow, Leprechaun) chusta animacyjna- rainbow, wąż, napisy: Happy St. Patrick’s Day!Everyone’s Irisch!
Ogłoszenie dla wszystkich klas( e dziennik – Kasia): zielone ubrania uczniów w tym dniu, zielony lunch w klasach, zielona zabawa na holu
Nagłośnienie , projector

Przebieg :
1. Powitanie: „HOORAY, HOORAY IT’S  ST. Patrick’s Day Today!”- wspólny okrzyk
2.Kilka słów co się wydarzy podczas tej imprezy -uczniowie – 3g
3. Legenda o św. Patryku( shamrock, trójlistna koniczyna, węże, Leprechaun )-
pokaz multimedialny 3b-prowadzenie Maja Karolina, Abraham
4. Taniec Irlandzki-     Galway Girls Step for Ed
- prezentacja klasa 3b wspólny taniec wszystkich chętnych- Roksana
taniec do muzyki z płyty cd
5. Sesja zdjęciowa , zielony piknik na zielonych kocach- wspólne spożywanie drugiego zielonego śniadania( wychowawcy klas)
7. Garnek ze złotem w klasie ze złotymi monetami- czekoladkami, do którego prowadzi kolorowa wstążka( wychowawcy klas)
Inne ciekawe materiały do wykorzystania:
Kiboomers St.Patrick’s day
www.mes.english.pl
 K. Kokos
R. Rzepecka

środa, 18 kwietnia 2018

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – EDUKACJA MATEMATYCZNA KLASA I

Opracowanie i prowadzenie: L. Mackus, P. Kućmierczyk
Temat: Bajka matematyczna „Szewczyk Dratewka”

Cel główny: Utrwalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 7.

Cele operacyjne: Uczeń
- sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 7,
- potrafi porównać liczby w zakresie 7,
- prawidłowo analizuje zadania z treścią,
- sprawnie zapisuje rozwiązanie zadania za pomocą formuły matematycznej,
- wykazuje umiejętność logicznego myślenia,
- dobrze zna treść bajki,
- współdziała i wymienia informacje.

Metody: - aktywizująca: inscenizacja zadania - zabawowo –zadaniowa - czynnościowa - analityczno–syntetyczna (rozwiązywanie zadań)

Pomoce: konkrety (fasolki, kubeczki), kartki z cyframi od 1-8 i sylabami na odwrocie, kolorowanka – kaczka, działania na większym formacie, peruki, postacie czarownicy i księżniczki, wydrukowane zadania do zeszytów, komputer, rzutnik.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
I. Wprowadzenie do tematu zajęć.
 II. Rozpoczęcie bajki: „Posłuchajcie dzieci:
Dawno, dawno temu żył sobie pewien chłopczyk. Był on biedny, ale bardzo poczciwy. Nazywał się Szewczyk Dratewka. Któregoś dnia postanowił wyruszyć w świat w poszukiwaniu szczęścia.
Idzie… Idzie… I nagle patrzy, że poniszczone jest mrowisko. - Pomogę wam biedne mróweczki i naprawię wam to mrowisko.”
Nauczyciel pyta: „Dzieci, czy my też pomożemy Szewczykowi?”

Zadanie 1. Dzieci oddzielają i przeliczają fasolki, wrzucają do kubeczka.
Nauczyciel: „Pięknie pracowaliście, jak prawdziwe mróweczki. Kiedy Szewczyk uporządkował mrowisko, jedna z mrówek powiedziała: - Szewczyku, jak kiedyś będziesz w potrzebie, to my ci pomożemy. Szewczyk się roześmiał i powiedział: - Jak wy maleństwa możecie mi pomóc. I wybrał się w dalszą drogę. Idzie, idzie i nagle patrzy, że niedźwiedź uszkodził barć pszczół. Nie zastanawiając się długo przystąpił do pomocy.”

Nauczyciel mówi do dzieci: My też pomożemy Szewczykowi.
Zadanie 2. Na dywanie zostają rozłożone cyfry od 1 do 8. Dzieci porządkują je w rzędzie od najmniejszej do największej. Następnie odwracają kartki i sylabami odczytują hasło: „POMOŻEMY CI SZEWCZYKU”

Nauczyciel kontynuuje opowiadanie: „Kiedy Szewczyk pomógł pszczółkom, one powiedziały: - Kiedy ty będziesz w potrzebie, my też ci pomożemy. Szewczyk się roześmiał i powiedział: - Jak wy możecie mi pomóc. I wybrał się w dalszą drogę. Idzie, idzie, idzie… I nagle zauważył pływające po stawie kaczki. Kiedy zobaczyły Szewczyka, spłoszyły się zaczęły odpływać, a ten powiedział: - Nie bójcie się cyraneczki, nie przyszedłem wam krzywdy robić, ale chlebem uczęstować.”

Zadanie 3. Zadanie z treścią – załącznik nr 1 Nauczyciel: „Kaczki również zaoferowały pomoc Szewczykowi. Zmęczony Szewczyk udał się do karczmy na kolację i dowiedział się, że w wysokiej wieży zła czarownica uwięziła piękną księżniczkę. Postanowił ją uratować. Poszedł do zamku. Spotkał się z czarownicą, a ona powiedziała mu co musi zrobić żeby uratować księżniczkę - bo jak nie uda ci się, to ci urwę głowę i gotowe. I tak Szewczyk przystąpił do pierwszej zagadki. Musiał oddzielić mak od piasku. I szybciutko na pomoc przybyły mu mrówki.”

Zadanie 4. Działania w postaci grafu – załącznik nr 2

Nauczyciel: „Czarownica zdziwiła się bardzo, że Szewczyk poradził sobie z tak trudnym zadaniem i zadała mu kolejną, trudniejszą zagadkę. Tym razem musiał odnaleźć zatopiony w stawie złoty kluczyk. I tak niespodziewanie pojawiły się kaczki.”

Zadanie 5. Kolorowanka – kaczka, załącznik nr 3 Nauczyciel: „Czarownica bardzo się wściekła i pomyślała, że ostatniego zadania to już na pewno nie wykona. Szewczyk spośród 8 identycznych panien musiał odszukać prawdziwą księżniczkę.”

Zadanie 6. Działania rozłożone na dywanie, chłopcy je rozwiązują. Dziewczynki księżniczki w perukach stoją na środku, każda ma przypisany do siebie numer. Działania przyczepiamy do tablicy i rzucamy w jedno działanie. Wygrywa Panna z daną cyfrą. Nauczyciel: „I tak Szewczyk Dratewka uratował pannę z wieży. Pokonał złą czarownicę. A teraz zapraszamy na huczne wesele, które odbyło się w Zoo, ponieważ Szewczyk i Księżniczka bardzo kochają zwierzęta.”

Zadanie 7. Zabawa ruchowa - „Idziemy do Zoo”.

III. Podsumowanie zajęć. Dzieci ustawiają się przy postaci księżniczki, kiedy lekcja im się podobała, bądź przy czarownicy, gdy nie są zadowolone z jej przebiegu. Załącznik nr 1. Po stawie pływało 7 kaczek. 4 kaczki podpłynęły po okruszki chleba. Ile kaczek nie podpłynęło? Załacznik nr 2 Załącznik nr 3

wtorek, 17 kwietnia 2018

SCENARIUSZ ZABAWY INTEGRACYJNEJ „SPOTKANIE Z BOCIANEM”

Opracowanie i prowadzenie: L. Mackus, P. Kućmierczyk

Cel główny: Integracja zespołów klas pierwszych
Cele szczegółowe:
- wdrażanie do uczciwej rywalizacji
- ukazanie radości płynącej ze wspólnej zabawy
- wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej

Metody:
- ruchowe,
- zabawowo - zadaniowe,
- naśladowcze.

Formy:
- zespołowa,
- z całą grupą.

Pomoce:
pachołki, okulary i czapeczki z daszkiem, patyczki/gałązki, szarfy, piłki do skakania, szablony
bociana, kredki, nadmuchane balony, doniczki i kwiatki do sadzenia.

I. Powitanie
Witam serdecznie wszystkie klasy pierwsze, które przybyły na zabawę integracyjną
„Pierwszaki na start”. Witam klasę: I a, I b, I c i I d wraz z wychowawcami. Na dzisiejszą
zabawę zaprosiłam nietypowego gościa, który jest niewątpliwie zwiastunem wiosny. To biały
ptak z długim, czerwonym dziobem, biało-czarnymi piórami, czerwonymi nogami. Jak
myślicie, kto to? .... Przywitajmy zatem bociana, którego zaprosiłam do naszej wspólnej
zabawy. Powitajmy go. Fragment piosenki „Kle, kle boćku”

II. Część właściwa
Wiosna to okres porządków w ogrodach, sadach, potrzebujemy dużo siły. Pan Bocian
zaprasza Was do pierwszej konkurencji. Po zimie musimy się porządnie rozruszać.
Zadanie 1.
Wiosenny bieg. Dzieci nakładają czapeczki i okulary. Biegną wokół pachołków, czapkę
i okulary przekazują kolejnej osobie w rzędzie.
Pięknie się rozruszaliście, więc teraz chciałbym zobaczyć czy potraficie pracować. Musimy
zrobić wiosenne porządki.
Zadanie 2.
Wiosenne porządki. Dzieci w rzędach trzymają po miotełce, popychają nadmuchany balon.
Dochodzą do pachołka, z powrotem wracają z balonikiem i miotłą w ręku. Przekazują
kolejnemu dziecku.
Pięknie posprzątaliście, a teraz zobaczymy czy potraficie sadzić wiosenne kwiaty.
Zadanie 3.
Sadzenie kwiatów. Przygotowana jest taka ilość kwiatów, ile jest dzieci. Każde z nich
bierze kwiatek, dobiega do doniczki i „sadzi” kwiatek. Wraca na miejsce.
No pięknie posadziliście te kwiatki, pięknie posprzątaliście, ale ja już bardzo zgłodniałem....
Wiecie, że moim przysmakiem są ....
Zadanie 4.
Żabie wyścigi. Skoki na gumowej piłce dookoła pachołków. Skoki wykonujemy w obie
strony.
Bardzo wam dziękuję, żabki skakały wyśmienicie, więc możemy wrócić już do pracy. Kiedy
do was leciałem z dalekiej Afryki, zatrzymałem się w lesie. Widziałem mrówki, które bardzo
ciężko pracowały. Postanowiłem, że im pomożemy w zbudowaniu mrowiska.

II. Zadanie 5.
Mrowisko. Dzieci po kolei biorą po patyczku, biegną do wyznaczonego miejsca i z
patyków budują mrowisko.
Oooo, strasznie się zmęczyłem. Zaśpiewajcie mi proszę, moją ulubioną piosenkę. Fragment
„Kle kle boćku”
Moi kochani, bardzo marzyłem o nowych piórkach na wiosnę. Zaprojektujcie proszę
wiosenny strój bociana.
Zadanie 6.
Strój dla bociana. Przed każdą klasą leży rozłożony na podłodze duży, szary papier
z szablonem bociana i kredki. Każda z klas projektuje strój bociana.
Prezentacja prac dzieci. Bocian omawia stroje.
W tak zaprojektowanych, modnych, kolorowych strojach będę mógł podziwiać kolorowe
motylki.
Zadanie 7.
Taniec motylków. Dzieci podbiegają do wyznaczonego miejsca, rozwiązują kolorowy
balonik i wracają do swojego rzędu (musi być tyle balonów ile dzieci).
III. Zakończenie
Było mi u was bardzo miło, muszę niestety lecieć do innej szkoły, gdzie też czekają na mnie
dzieci. Jednak mam jeszcze jedno marzenie. Bardzo chciałbym z Wami zatańczyć.
Zadanie 8.
Wiosenny taniec. Dzieci z wszystkich klas ustawiają się za bocianem i tańczą na melodię
Woogie Boogie.
Każde dziecko zabiera ze sobą balon, podziękowanie za wspólna zabawę.

poniedziałek, 16 kwietnia 2018

SCENARIUSZ ZAJĘĆ – EDUKACJA MATEMATYCZNA, KLASA PIERWSZAD. Dankowska
CELE GłÓWNE:
Uczeń:
·        doskonali technikę rachunkową w zakresie 20;
·        uczy się współdziałać w zespole

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
·        gra w gry dydaktyczne;
·        przestrzega zasad gry;
·        wybiera strategię dotarcia robota do celu;
·        koduje robota;
·        układa działania do podanego wyniku;
·        dokonuje obliczeń w pamięci i na konkretach.
METODY: aktywizujące – gry dydaktyczne
FORMY: indywidualna, zespołowa i zbiorowa
POMOCE: kartoniki z liczbami od 0-20, packi na muchy, tabele bingo, maty, robot Doc, tablica interaktywna.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1.      Podział klasy na zespoły: Uczniowie losują kartoniki z liczbami od 1-5. Wylosowana liczba oznacza zespół do którego przynależą.
2.      Rozgrzewka matematyczna – gra „Matematyczne muchy”
3.      Gra dydaktyczna „Bingo”
4.      Kodowanie i obliczanie. 
·        Zespoły ze swojego zestawu kartoników z liczbami wybierają dowolnych pięć liczb. Układają je na macie kwadratowej w postaci odwróconej ( liczby są niewidoczne).
·        Zespoły zamieniają się miejscami w taki sposób, aby żaden nie stał przy macie, na której ustawił zadanie.
·        Członkowie zespołu kolejno kodują robota. Gracz wybiera kartonik, koduje drogę robota do wybranego kartonika. Odczytuje liczbę i  uczniowie w zespole wspólnie wymyślają przykłady na dodawanie i odejmowania, których wynik jest równy wylosowanej liczbie, zapisują na karcie gry.
·        Sprawdzanie. Członkowie poszczególnych zespołów kolejno odczytują wymyślone przez siebie działania i podają obliczenia. Wszyscy sprawdzają poprawność wykonania zadania.
5.      Ćwiczenie interaktywne na  tablicy interaktywnej: https://learningapps.org/view4992604
6.      Podsumowanie zajęć wyznaczenie celu na następne zajęcia.