SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. GRYFITÓW
W SŁUPSKU

czwartek, 31 maja 2018

Matematyczne kręgle –rozwijanie sprawności rachunkowej.


Scenariusz zajęć


TEMAT: Matematyczne kręgle –rozwijanie  sprawności rachunkowej.

DATA : 08.12.2017r.

CZAS: 45 min

METODY:

·       Podające: wyjaśnianie, opis,
·       Problemowe aktywizujące: gra dydaktyczna,
·       Programowana:  z użyciem komputera


FORMY  PRACY:

·       Zbiorowa jednolita,
·       Indywidualna jednolita,
·       Grupowa zróżnicowana.

ŚRODKI  DYDAKTYCZNE:
·       piłki
·       Kartoniki z działaniami matematycznymi ,
·       Butelki plastikowe
·       Przybory do pisania i arkusze papieru
·       Papierowe żabki
·       Sprzęt multimedialny: komputer, tablica interaktywna , rzutnik multimedialny,
·       Zasoby multimedialne
          www.matzoo.pl
          www.scholaris.pl

CELE ZAJĘĆ:

Uczeń:

● Potrafi liczyć w przód i w tył od danej liczby,
● Zapisuje  i odczytuje liczby w zakresie 100,
● Porównuje liczby w zakresie 100 , potrafi porządkować je malejąco i rosnąco,
● Umie dodawać i odejmować  w zakresie 100,
● Aktywnie  współpracuje w grupie podczas  wykonania zadania.


Nabywane umiejętności:

● Rozumienia zadania,
● Czytelnego zapisywania oraz odczytywania liczb w zakresie 100,
● Porównywania liczby w zakresie 100 i porządkowania ich malejąco lub rosnąco,
● Sprawnego dodawania i odejmowania w zakresie 100,
● Współpracy w grupie oraz w parze z kolegą w czasie wykonania zadania.

Kompetencje kluczowe:

● Porozumiewanie się w języku ojczystym,
● Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
● Kompetencje  informatyczne,
● Umiejętność uczenia się.Przebieg zajęć:

Etap wstępny

1.    Wprowadzenie do tematu lekcji.
·       Zabawa „ Matematyczne żabki ”
Na dywanie są rozłożone papierowe koła z liczbami – kamienie.
Na kamieniach siedzą żabki. Na odwrocie każdej żabki zapisane jest działanie. Jeśli uczeń poda prawidłowy wynik działania przeskakuje na kolejny kamień, jeśli poda wynik błędny cofa się do poprzedniego pola.
·       Nauczyciel zapowiada uczniom, że dziś podczas wspólnych zabaw będą rozwiązywać zadania matematyczne i doskonalić  sprawność  dodawania i odejmowania w zakresie 100.

Etap realizacji


1.    Układanie piramidek liczbowych.
·       Dzieci pracują w parach. Otrzymują kartoniki z liczbami, z których układają piramidę. Cegiełka na wyższym poziomie jest sumą liczb znajdujących się na sąsiadujących z sobą cegiełkach poziomu niższego. Wygrywa para, która najszybciej zbuduje piramidę.


2.    Ćwiczenia z tablicą interaktywną z zasobu multimedialnego doskonalące dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

3. Matematyczne kręgle.
·       Dzieci w grupach wykonują rekwizyty do zabawy. Na kartkach zapisują działania , następnie kartki naklejają na plastikowe butelki. Dzieci dzielą się na grupy. Rzucają kulą. Aby uzyskać punkty za przewrócone kręgle, grupa musi podać prawidłowe wyniki do działań zapisanych na kręglach. Wygrywa grupa , która zbierze najwięcej kręgli.
Etap końcowy

    1.Samoocena ucznia.
·       Dzieci otrzymują karty samooceny. Wybierają i kolorują odpowiednie kręgle :
- doskonale poradziłem sobie z wykonaniem zadań
              - większość zadań wykonałem poprawnie
              - miałem trudności, muszę jeszcze ćwiczyć
2. Refleksja na koniec zajęć:
- Które zadanie podobało ci się najbardziej?
-Czy matematyka może być rozrywką?
-Jakie umiejętności musisz ćwiczyć, żeby zadania matematyczne były  dla ciebie łatwe i przyjemne?


                                                                               Małgorzata Semeniuk