SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. GRYFITÓW
W SŁUPSKU

wtorek, 29 maja 2018

Poznajemy zwyczaje wielkanocne w Polsce i w Niemczech. Lekcja z wykorzystaniem elementów nauki języka niemieckiego metodą CLIL


Scenariusz lekcji otwartej
Autor: Beata Paszun

Przedmiot: edukacja społeczna
Klasa:1 c/ 24 uczniów
Temat lekcji: Poznajemy zwyczaje wielkanocne w Polsce i w Niemczech. Lekcja z wykorzystaniem elementów nauki języka niemieckiego metodą CLIL (zajęcia otwarte dla nauczycieli miasta Słupska)

Cele uczenia się ucznia:
Cel ogólny: Poznanie zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi w Polsce                                  i w Niemczech.
Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
 • Utworzyć w grupie mapę myśli tematycznie związaną z Wielkanocą;
 • budować kilkuzdaniowe wypowiedzi;
 • odróżnić przedmioty związane z Wielkanocą od tych związanych                      z Bożym Narodzeniem;
 • nazwać zwyczaje wielkanocne w Polsce i w Niemczech;
 • nauczyć się kilku słów niemieckich związanych z Wielkanocą;
 • wykorzystać podczas zadania poznane wcześniej słownictwo niemieckie (nazwy kolorów, zabawek, nazwy liczb od 1 do 12);
 • zredagować życzenia wielkanocne po polsku i niemiecku;

Cele wychowawcze:
Uczeń potrafi:
 • dostrzec piękno tradycji i zwyczajów świątecznych w Polsce i Niemczech;
 • szanować odrębność kulturalną innych krajów;
 • współpracować w zespole;
 • wykonać polecone zadania ;
 • dbać o ład i porządek podczas pracy;
 • ocenić pracę własną i innych dzieci.
Uczeń rozumie:
 • znaczenie tradycji świątecznych;
 • znaczenie wspólnoty rodzinnej podczas świąt.
Kryteria sukcesu dla ucznia:

-nazwę zwyczaje wielkanocne w Polsce i w Niemczech.
-wspólnie z kolegami stworzę mapę myśli związanych z Wielkanocą,
-wskażę przedmioty związane z Wielkanocą,
- nauczę się kilku słówek niemieckich związanych z Wielkanocą,
-podczas wykonywania zadań wykorzystam poznane wcześniej słownictwo niemieckie (nazwy kolorów, zabawek, liczb w zakresie od 1do 12),
-złożę krótkie życzenia wielkanocne w obu językach,
-będę szanował odrębność tradycji świątecznej w Polsce i w Niemczech,
- będę współpracował w zespole,
-zadbam o porządek w czasie lekcji,
-ocenię swoją pracę i aktywność w czasie zajęć.

Pomoce dydaktyczne:

komputer podłączony do Internetu, projektor multimedialny, przedmioty związane z Wielkanocą i Bożym Narodzeniem, koszyk wielkanocny z prezentami od zajączka, uszy królika, zadania dla uczniów–karty pracy, prezentacja multimedialna–Wielkanoc w Niemczech, film „Ostern - Osterbegriffe rund um die Osterfeiertage lernen für Kinder und Kleinkinder” (www.youtube.com), zajączki i karty samooceny pracy na zajęciach.


Przebieg lekcji:
1.Wprowadzenie do tematu zajęć:
Nauczyciel zapisuje na środku brystolu wyraz „Wielkanoc”. Uczniowie zapisują   na kartkach  swoje skojarzenia z tym świętem i przyklejają je na brystolu. W ten sposób powstaje mapa mentalna, którą uczniowie omawiają wspólnie z nauczycielem –praca w grupach.
2. N-l prosi uczniów, aby usiedli na dywanie. Prezentuje przedmioty związane z różnymi świętami. Prosi uczniów o wskazanie tych, związanych z Wielkanocą (jajko, kurczaczek, zajączek, palma, itp.)
3. Rozmowa na temat tradycji wielkanocnych w Polsce. Rozumienie słowa „tradycja”.

4. Obejrzenie prezentacji multimedialnej na temat Wielkanocy w Niemczech. Omówienie zwyczajów świątecznych w Niemczech, tradycyjnych potraw. Nauka kilku słówek niemieckich związanych z Wielkanocą z wykorzystaniem filmu: „Ostern - Osterbegriffe rund um die Osterfeiertage lernen für Kinder und Kleinkinder” (www.youtube.com)

das Ostern-Wielkanoc
das Osterei-pisanka
der Osterhase-zajączek wielkanocny
der Osterkorb -koszyczek
das Osterlamm -baranek wielkanocny
5. N-l wciela się w rolę zajączka. Wyciąga z koszyczka różne przedmioty-rozmowa kierowana w języku niemieckim (utrwalenie wcześniej poznanego słownictwa).
6. Praca w grupach-wykreślanka tematyczna w języku niemieckim.
8. Podsumowanie zajęć. Samoocena pracy dzieci na zajęciach. Dzieci podchodzą do papierowych pisanek i naklejają zajączki w wybranym przez siebie miejscu w zależności od tego, jak oceniają wykonanie przez siebie zadania (dobre, częściowe, słabe):
-zielona pisanka- pracowałem/łam bardzo aktywnie;
-żółta pisanka- nie zawsze pracowałem/łam aktywnie:
-czerwona pisanka- nie byłem/am aktywny.